Verklaring Köksal Gör 7 april 2013

Verklaring Köksal Gör 7 april 2013

Ruim acht jaar heb ik mij als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland ingezet in het belang van onze mooie provincie. Het is mijn overtuiging dat als je ervoor kunt zorgen dat mensen op eigen benen kunnen staan, je ze pas echt helpt. Van uit deze visie heb ik mij als statenlid en in het bijzonder als lid van de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen steeds trachten in te zetten voor de Noord-Hollandse burgers. Graag had ik hieraan een vervolg willen geven.

Naar aanleiding van de uitzending van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur van vrijdag 5 april jl. is er een discussie ontstaan die mijn functioneren als statenlid in de weg staat. Zolang deze discussie duurt, kan ik geen invulling geven aan het statenlidmaatschap op een wijze die ik ambieer.

Alles overwegende heb ik besloten om terug te treden als statenlid van de provincie Noord-Holland. Dit besluit valt me niet licht omdat ik me bij voortduring voor de volle 100% heb ingezet om deze provincie liberaler te maken. Ik heb tijd en rust nodig om de vragen waarmee ik geconfronteerd ben, tot een oplossing te brengen.

Graag wil ik mijn partij en de VVD statenfractie in het bijzonder zeer hartelijk bedanken voor de steun en collegialiteit.

Ik licht mijn besluit hier graag toe.

Toelichting

Op vrijdag 5 april heeft Nieuwsuur aandacht besteed aan de studentenhuizen van Stichting Witboek in Amsterdam. Ik ben als voorzitter van het bestuur van Stichting Witboek door Nieuwsuur geïnterviewd en heb de activiteiten van de stichting toegelicht. In de uitzending is de indruk gewekt dat het hier om moslim- of koran-internaten gaat. Dit is geenszins het geval. Ook is de Gülen-beweging in een, mijns inziens onterecht, negatief daglicht gesteld.

Stichting Witboek

Stichting Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd te Amsterdam. De stichting is een sociaal, cultureel en educatief georiënteerde organisatie met bijna 25 jaar ervaring op het gebied van sociale activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedondersteuning. De stichting heeft als doel de participatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, en richt haar activiteiten op wijkbewoners, ouders en jongeren.

Stichting Witboek heeft 12 huizen in beheer waar op dit moment 44 studenten wonen, 3 van 17 jaar en 41 in de leeftijd van 18 jaar en ouder . Deze studenten willen bijvoorbeeld zelfstandig wonen, maar hebben daar wel ondersteuning bij nodig of voor deze studenten is thuis wonen geen optie (meer). Stichting Witboek helpt deze studenten om hun studie te kunnen vervolgen. De geschiedenis, het doel en de huidige activiteiten van Stichting Witboek zijn ook op de website (www.stichtingwitboek.com ) te lezen.

Doel van Stichting Witboek

In het interview met Nieuwsuur zijn er vragen gesteld over de statuten van Sichting Witboek. Volgens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel zou het gaan om een organisatie gericht op Management en Ondersteuning. Voor de volledigheid volgt hieronder de passage uit de statuten van 21 november 1995 (conform de laatste statutenwijziging van de stichting) over het doel van de stichting, zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam:

“Artikel 2. 1.De stichting stelt zich – met behulp van een daartoe bestemd vermogen – ten doel: behulpzaam te zijn bij – de ontwikkeling van in Nederland wonende allochtonen en hun aanpassing aan de Nederlandse samenleving; alles in de ruimste zin van het woord. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. verschaffen van onderdak aan schoolgaande jongeren (internaat); b. het geven van voorlichting via diverse media, waaronder begrepen het verzorgen van uitzendingen op radio en televisie; c. het initiëren en (doen) uitvoeren van sociale, culturele en sportactiviteiten (gezelligheids- en voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen, theater- en muziekvoorstellingen, wedstrijden); d. organisatie van activiteiten voor en door tweetalige vrouwen teneinde hun integratie te bevorderen; e. het leggen en onderhouden van contacten met gemeenten en andere overheidsinstellingen.”

Activiteiten Stichting Witboek

De stichting heeft 3 pijlers: sociaal, cultureel en educatie-ondersteunend. Binnen deze pijlers worden verscheidene projecten en activiteiten georganiseerd: begeleid wonen, mentoring/tutoring, ouder-betrokkenheid, thee-avonden, kadercursussen, deskundigheidsbevordering vrijwilligers, sportactiviteiten, informatieve bijeenkomsten, en culturele activiteiten.

Gülen- beweging

Naast de Stichting Witboek kwam in de Nieuwsuur uitzending ook de Gülen-beweging aan de orde. Ik voel mij geïnspireerd door deze sociale beweging die eind jaren 70 in Turkije is ontstaan als een grassroots gemeenschapsbeweging om de idealen van democratie, mensenrechten, gelijke kansen en de acceptatie van religieuze en culturele diversiteit te bevorderen. Nieuwsuur heeft de beweging in een negatief daglicht willen zetten. Ik wil hier graag een toelichting geven om duidelijk te maken waar Gülen voor staat en eventuele onjuistheden in de Nieuwsuur-uitzending corrigeren.

Over de Gülen-beweging in Nederland

De Gülen-beweging is in de jaren 70 als grassroots-beweging van onderop begonnen in Turkije en heeft inmiddels sympathisanten in de hele wereld. In Nederland gaat het om enkele duizenden mensen. De sociale beweging zet zich in voor een dialoog tussen religies en culturen, richt zich vooral op onderwijs en vrijwilligerswerk. Velen voelen zich hierdoor aangesproken en willen zich voor de beweging inzetten. Gülen heeft nergens ter wereld een formele organisatiestructuur, ook in Nederland niet, omdat het zich juist op lokale initiatieven richt. De beweging staat open voor iedereen, met wat voor religieuze, culturele, of etnische achtergrond dan ook. Sympathisanten komen uit alle lagen van de maatschappij en zijn soms ook bij organisaties actief die zich richten op de aandachtsgebieden van de Gülenbeweging (onderwijs, religie, dialoog, cultuur), zoals Nieuwsuur ook liet zien. Het is ons niet duidelijk waarom dit door het nieuwsprogramma als probleem wordt gezien. Nederland kent vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging. Mensen die zich inzetten voor de beweging, waar dan ook werkzaam, zijn hier met trots open over.

Over Fethullah Gülen

Fethullah Gülen is een islamitische geleerde, schrijver en een voorstander van sociale vooruitgang die, in de afgelopen decennia, miljoenen mensen in Turkije en in de hele wereld heeft geïnspireerd met zijn ideeën en zijn daden. Hij heeft zijn leven gewijd aan interreligieuze tolerantie en een vreedzame samenleving voor mensen van alle religies en achtergronden. In zijn leven heeft Fethullah  Gülen verschillende groepen bij elkaar gebracht en hun aangemoedigd om zich te richten op het verbeteren van hun gemeenschappen door service en onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat interreligieuze tolerantie bereikt kan worden. Door kennis te nemen van elkaars religies en culturen kunnen mensen inzien dat ze gezamenlijke waarden delen en, als deze waarden zijn herkend, deze kunnen worden ingezet om goed te doen voor de maatschappij. De belangrijkste elementen van zijn ideeën zijn democratie, gelijke kansen en acceptatie van religieuze, culturele en politieke diversiteit. Hij heeft vanuit deze gedachten zich altijd uitgesproken tegen extremisme en fundamentalisme. Fethullah Gülen heeft consistent betoogd dat geweld niet past in de traditie van de profeet Mohammed. Voor zijn levenswerk over interreligieuze samenwerking heeft Fethullah Gülen erkenning gekregen van Christelijke en Joodse leiders in zijn thuisland Turkije en een persoonlijke ontvangst door Paus Johannes Paulus II. Zijn inspanningen hebben ook waardering gekregen van andere wereldleiders die zijn belangrijke rol bij het bewerkstelligen van wederzijds begrip en vrede alsmede zijn leiderschap bij humanitaire initiatieven inzien. Fethullah Gülen geniet binnen de beweging groot respect, maar hij heeft geen speciale status.

Religie

In de beweging komen mensen uit alle delen van de samenleving bijeen – ze zijn cultureel, geografisch, taalkundig en religieus verschillend. Historisch gezien kwam het overgrote deel van de eerste aanhangers vanuit een Sunni Moslimachtergrond omdat de beweging in Turkije ontstond. De Gülen-beweging is echter geen religieuze beweging en staat open voor een ieder die de waarden van Gülen deelt. Die waarden kunnen voortkomen uit de Islam, het Christendom, het Jodendom, het Hindoeïsme, het Buddhisme, of iemand kan agnostisch zijn of een ander geloof aanhangen.

Onderzoek naar de Gülen-beweging in Nederland

In 2010 heeft de Nederlandse overheid onderzoek laten doen naar de Gülen-beweging. In opdracht van de Minister van Wonen en Integratie is door Professor Martin van Bruinessen van de Rijksuniversiteit Utrecht.  Hij concludeert onder ander dat  “op .. twee belangrijke indicatoren van integratie, schoolsucces en arbeidsparticipatie, blijken de internaten en dersanes (lees: studiehuizen) dus geen belemmerende maar juist een bevorderende invloed te hebben.” (uit: De Fethullah Gülenbeweging in Nederland; Een rapport opgesteld op verzoek van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie door Prof. Martin van Bruinessen, Universiteit Utrecht, september 2010).

Ook stelt hij “….ze (de Gülen-beweging) doet geen pogingen die normen en devoties aan anderen op te leggen, ondanks een zekere bekeringsijver. In publieke activiteiten werken prominente leden van de beweging met opvallend gemak samen met mensen van zeer uiteenlopende achtergronden, waaronder ongelovigen.”

Afrondend

Ik ben altijd open geweest over mijn werkzaamheden als voorzitter van de Stichting Witboek (zie ook: http://noord-holland.vvd.nl/koksal_gor_17186/ ) en over het feit dat ik sympathiseer met de ideeën en waarden van Fethullah Gülen.  Mijns inziens is dat ook prima te verenigen met mijn functie en werkzaamheden voor de VVD, waar vrijheid van meningsuiting zo’n prominente plaats inneemt. 

Tegelijkertijd sluit ik mijn ogen niet voor de ophef die er in de media en politiek is ontstaan over de berichtgeving in Nieuwsuur van 5 april. Ik betreur dat en ik vind dat er een goed verhaal te vertellen is, zoals ik hiervoor heb laten zien. Ik zie echter ook dat dit in deze tijd – waarin door de media onjuiste beelden een eigen leven gaan leiden – niet genoeg is. Ik zal daarom terugtreden als Statenlid van de VVD in Noord-Holland om zo mijzelf en de VVD de ruimte te geven in alle rust dit verhaal te vertellen en uit te leggen. Hoezeer het mij nu ook persoonlijk spijt deze stap te moeten nemen, doe ik dit in het groter belang van de VVD.

Hoogachtend,

Köksal Gör